والیبالیست های کشورمان دل رهبری و ملت را شاد کردند، خداوند یار و یاورشان باشد و در همه مراحل موفق و موید باشند. جوانان کشورمان سرمایه هایی هستند که با اعتماد به آن ها می توان شکوفایی را در تمام زمینه ها دید.

نوشتن دیدگاه